Name

Designation

Mr. Yogesh  N. Gandhe

Chairman

Mr. Harshad  N.  Gandhe

Director

Dr. Gorakhnath S. Shikare

Principal – Member Secretary

Mr. Nandkumar K. Gandhe

 Secretary

Mrs. Mamta K. Patil

IQAC Coordinator

Mrs.Utkarsha Jadhav

Teacher’s Representative

Mrs.Poonam J. Harne

 Teacher’sRepresentative

Mr.Nilesh Kabadi

Registrar

Mr.Pratik R Naik

Local Member