projet list_compressed (1)

SR.NO PROGRAM NAME PROGRAM CODE LIST OF STUDENTS UNDERTAKEN PROJECT /FILED WORK/INTERNSHIP
1 B.SC HOSPITALITY STUDIES 1S00426 GAIKWAD AMOL PANDHARINATH
2 NITNAWARE PRATIKSHA VINAYAK
3 PATARA NILESH MOHAN
4 PATIL MANDAR KRISHANA
5 PAWAR MANOJ VISHANU
6 PAWAR SANGITA SHANKAR
7 RINJAD VIVEK PRAKASH
8 SUTAR SAPANA DILIP
9 THOMBARE JAYSHREE FAKIRA
SR.NO PROGRAM NAME PROGRAM CODE LIST OF STUDENTS UNDERTAKEN PROJECT /FILED WORK/INTERNSHIP
1 B.SC INFORMATION TECHNOLOGY 1S00256 PAWAR PRATIKSHA RAMCHANDRA
2 KHANJODE RAHUL SANJAY
3 NIPURTE KUNAL RAHUL
4 KACHARE DEVENDRA NARAYAN
5 MAHATRE PRAJJVAL SANTOSH
6 WANI ANOSH RAJENDRA
7 MURA DASHANK DIPAK
8 GHUTE KETAN GURUNATH
9 VISHWAKARMA ROHIT KIRAN
10 DHARMADHIKARI NIKHIL VIVEK
SR.NO PROGRAM NAME PROGRAM CODE LIST OF STUDENTS UNDERTAKEN PROJECT /FILED WORK/INTERNSHIP
1 B.M.S 2M00155 ADHALE PRIYANKA
2 BHOURBHUYAN SAHIN JOHUR
3 SHARMA PRATIKSHA PRADIP
4 KAZHI ZHUMAR NAZHIM
5 SHAIKH MOHHMAD ARFAN
6 HAUSHIL PADHIYAR
7 PRAJAPATI HITESH
8 SANKHE KAOUJAL SANJAY
SR.NO PROGRAM NAME PROGRAM CODE LIST OF STUDENTS UNDERTAKEN PROJECT /FILED WORK/INTERNSHIP
1 B.COM (A&F) 2C00455 MISHARA GAJANAND DHAIRYAKANT
2 DIXIT SARITA
3 GUPTA SATYAM ARVIND
4 DEESHANK MANOJ DHAGE
5 YADHAV PANKAJ KAMLESH
6 SAJJED ZAFAR SAYYED
7 DIXIT GAURAV
8 AKSH NAG
9 SNEHA RATHOD
10 SURAVE SAGER VILAS